Blogger Widgets

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

άγνωστο κείμενο

Ισοκράτους περί ειρήνης, κε' 71-73[71] Ἐγὼ δ’ εἰ μὲν πρὸς ἄλλους τινὰς ἐπεχείρουν οὕτω διεξιέναι περὶ τῶν πραγμάτων, εἰκότως ἂν εἶχον τὴν αἰτίαν ταύτην· νῦν δὲ πρὸς ὑμᾶς ποιοῦμαι τοὺς λόγους, οὐ διαβάλλειν ἑτέροις ἐπιθυμῶν, ἀλλ’ αὐτοὺς βουλόμενος παῦσαι τῶν τοιούτων ἔργων, καὶ τὴν εἰρήνην, περὶ ἧς ἅπας ὁ λόγος ἐστί, βεβαίως καὶ τὴν πόλιν καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας ἀγαγεῖν. [72] Ἀνάγκη δὲ τοὺς νουθετοῦντας καὶ τοὺς κατηγοροῦντας τοῖς μὲν λόγοις χρῆσθαι παραπλησίοις, τὰς δὲ διανοίας ἔχειν ἀλλήλοις ὡς οἷόν τ’ ἐναντιωτάτας. ὥστε περὶ τῶν ταὐτὰ λεγόντων οὐκ ἀεὶ προσήκει τὴν αὐτὴν ὑμᾶς γνώμην ἔχειν, ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐπὶ βλάβῃ λοιδοροῦντας μισεῖν ὡς κακόνους ὄντας τῇ πόλει, τοὺς δ’ ἐπ’ ὠφελείᾳ νουθετοῦντας ἐπαινεῖν καὶ βελτίστους τῶν πολιτῶν νομίζειν, [73] καὶ τούτων αὐτῶν μάλιστα τὸν ἐναργέστατα δυνάμενον δηλῶσαι τὰς πονηρίας τῶν πράξεων καὶ τὰς συμφορὰς τὰς ἐπ’ αὐτῶν γιγνομένας· οὗτος γὰρ ἂν τάχιστα ποιήσειεν ὑμᾶς, μισήσαντας ἃ δεῖ, βελτιόνων ἐπιθυμῆσαι πραγμάτων. Ὑπὲρ μὲν οὖν τῆς τῶν λόγων τραχύτητος καὶ τῶν εἰρημένων καὶ τῶν ῥηθήσεσθαι μελλόντων ταῦτ’ ἔχω λέγειν πρὸς ὑμᾶς· ὅθεν δ’ ἀπέλιπον, πάλιν ποιήσομαι τὴν ἀρχήν.


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Μτφρ. Μ.Γ. Ξανθού. 2001. Ισοκράτης. Περί Ειρήνης, Κατά των Σοφιστών, Επιστολή προς Φίλιππον (ΙΙΙ), Επιστολή προς Αλέξανδρον (V). Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
Εγώ λοιπόν, αν μπροστά σε άλλους ανθρώπους επιχειρούσα να μιλήσω κατ' αυτόν τον τρόπο για την παρούσα κατάσταση, εύλογα θα με κατηγορούσατε· τώρα όμως μιλώ σε σας, όχι γιατί επιθυμώ να σας διαβάλω στους άλλους, αλλά γιατί εσάς τους ίδιους θέλω να σταματήσω από τέτοιες ενέργειες, και επιπλέον επειδή θέλω η πόλη και οι άλλοι Έλληνες να ζουν σε μία σταθερή ειρήνη, για την οποία γίνεται όλος αυτός ο λόγος.
Αναγκαστικά λοιπόν όσοι συμβουλεύουν και όσοι κατηγορούν, χρησιμοποιούν παρόμοιες λέξεις, οι στόχοι τους όμως είναι ολότελα αντίθετοι. Επομένως για όσους λένε τα ίδια πράγματα δεν είναι πάντοτε ανάγκη να έχετε και την ίδια γνώμη· αυτούς που σας κατηγορούν, για να σας βλάψουν, να τους μισείτε, γιατί είναι εχθροί της πόλης, και αυτούς που σας συμβουλεύουν, για να σας ωφελήσουν, να τους επαινείτε και να τους θεωρείτε άριστους πολίτες.
Να επαινείτε προπαντός όποιον από αυτούς μπορεί ξεκάθαρα να δείξει τις ανήθικες πράξεις που γίνονται και τις συμφορές που προκύπτουν· αυτός πολύ γρήγορα θα σας έκανε να μισήσετε όσα πρέπει να μισείτε και να επιθυμήσετε καλύτερα πράγματα. Για την αυστηρότητα των λόγων μου, όσων ειπώθηκαν και όσων θα ειπωθούν, αυτά είχα να σας πω. Από εκεί λοιπόν που σταμάτησα θ' αρχίσω πάλι.


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.      ῥηθήσεσθαι, διαβάλλειν, ἀγαγεῖν, χρῆσθαι,  δηλῶσαι,  διεξιέναι : χρονική αντικατάσταση.


2.      ἀγαγεῖν : να κλιθεί η οριστική, ευκτική και προστακτική του αορίστου β’ και του παρακειμένου Μ.Φ.3.      ἀπέλιπον : να κλιθεί η οριστική, υποτακτική και ευκτική του ίδιου χρόνου. Να γραφούν τα απαρέμφατα όλων των χρόνων και των φωνών. Να κλιθεί η οριστική και προστακτική του μέσου παρακειμένου.

4.      ἐπεχείρουν, διεξιέναι, χρῆσθαι  : να γραφεί το β’ ενικό και το γ’ πληθυντικό του ενεστώτα σε όλες τις εγκλίσεις. Να κλιθεί ο παρατατικός.5.      ἐναργέστατα, τάχιστα, μάλιστα, βεβαίως  : να γραφούν τα παραθετικά των επιρρημάτων.


6.      τινὰς, ἐπιθυμῶν, ἅπας, νουθετοῦντας, κακόνους, πράξεων ,οὗτος ,βελτιόνων, τραχύτητος : να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις στο ίδιο γένος και αριθμό.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου