Blogger Widgets

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013

ονοματικοί και επιρρηματικοί προσδιορισμοί

αρχαία ελληνικά β΄ γυμνασίου


συντακτικό ενοτήτων 14, 15, 16, 17

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Α) ΟΜΟΙΟΠΤΩΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
 •  Παράθεση.  νταθα φικνεται πύαξα Συεννέσιος γυνή.
 •  Επεξήγηση. Περικλς γένετο μαθητής δύο διδασκάλων,  Αναξαγόρου καί Δάμωνος.
 • Επιθετικός προσδιορισμός. Τά προαχθέντα ργα.  Τοιατα ργα.  Χίλιοι στρατιται.    Πηνειός ποταμός.  νδρες θηναοι.   τν θηναίων δμος. γαν  λευθερία . Α μετά δόξης δοναί.  
 • Κατηγορηματικός προσδιορισμός. γησίλαος κέλευσε φαιδρ τ προσώπ.  Πσα πόλις.


Β) ΕΤΕΡΟΠΤΩΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
α) σε γενική
 •  Γενική κτητική. Α ρεταί τν νδρν.
 • Γενική του δημιουργού. Ο νόμοι του Σόλωνος.
 •  Γενική διαιρετική. Τινές τν στρατιωτν.
 • Γενική της αξίας. Δέκα τν  νεν .
 • Γενική της αιτίας. πόδικος φόνου.  
 • Γενική της ύλης ή του περιεχομένου. Τεχος λίθου. μαξα σίτου.
 • Γενική της ιδιότητας. Πας τριν τν.
 •  Γενική υποκειμενική. νίκη τν λλήνων
 • Γενική αντικειμενική. διάβασις του πελάγους. ( με γενική αντικειμενική συντάσσονται επίθετα  που δηλώνουν : επιμέλεια ή αμέλεια, εμπειρία ή απειρία, συμμετοχή, πλησμνή, φειδώ ή αφειδία,μνήμη ή λήθη, έναρξη ή λήξη, χωρισμό, απαλλαγή, διαφορά).
 • Γενική συγκριτική. Πατρός τε μητρός καί τν λλων προγόνων  πάντων τιμιώτερον στι πατρίς. ( η γενική που συνάπτεται με συγκριτικό βαθμό είναι συγκριτική ενώ με υπερθετικό βαθμό διαιρετική)
β) σε δοτική
 • Δοτική της αναφοράς. Πάντες ρρωμενέστατοι τας ψυχας σαν.
 • Δοτική αντικειμενική. Πολλοί σαν πολέμιοι μν. (με δοτική αντικειμενική συντάσσονται τα επίθετα που δηλώνουν : φιλία ή έχθρα, ωφέλεια ή βλάβη, ευπείθεια ή υποταγή, το αρμόζον ή το πρέπον, ισότητα ή ομοιότητα, ταυτότητα ή συμφωνία, ακολουθία ή διαδοχή, προσέγγιση ή μίξη, και τα σύνθετα με τις προθέσεις ν,  σύν )
γ) σε αιτιατική
 • Αιτιατική της αναφοράς. Οτος ν κανός τήν γνώμην.
Οι πλάγιες πτώσεις με επιφωνήματα και επιρρήματα
 • γενική διαιρετική. Τρίς του τους.
 • γενική της αφετηρίας ή της αναφοράς. Πολλοίξω τς πόλεως σαν.
 • γενική αιτίας (με επιφωνήματα). Ομοι τς σς νοίας.


ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Επιρρηματικοί προσδιορισμοί είναι : τα επιρρήματα, οι εμπρόθετοι προσδιορισμοί, οι πλάγιες πτώσεις ονομάτων, οι επιρρηματικές προτάσεις, οι επιρρηματικές μετοχές, το απαρέμφατο του σκοπού ή του αποτελέσματος, το επιρρηματικό κατηγορούμενο.
α) Επιρρήματα
 • τοπικά : που,  ατο, οκοι,  γγύς,  νταθα, νδον, ντεθεν,  κεθεν,
 •  χρονικά : τότε,  στερον,  εί,  νν,  ψέ,
 • τροπικά : οτως,  λλως,  δέως,  δρόμ,  σιγ,  δημοσία
 • ποσοτικά : μάλα,  μλλον,  πολλάκις,  σφοδρ,  λίγον,  πλεστον,  πολύ


β) εμπρόθετοι προσδιορισμοί
Οι εμπρόθετοι προσδιορισμοί εκφέρονται με πρόθεση που συνοδεύεται με μια πλάγια πτώση ονόματος.
γ) οι πλάγιες πτώσεις επιρρηματικά
i) γενική
 • γενική του τόπου :Κα μν Πολύτροπος μαχόμενος ατο ποθνήσκει

 •   γενική του χρόνου : Σωκράτης τό ατό μάτιον φερε θέρους τε καί χειμνος.
 • γενική της αξίας : Θαυμάζω σε ρετς.
ii) δοτική
 • δοτική τόπου : Ο λληνες στησαν  τρόπαια Μαραθνι
 •  δοτική χρόνου : φικνονται  τ  πέμπτ  μέρ .
 • δοτική οργάνου : Τ ρότρ τ γ ρομεν.
 •  δοτική τρόπου : Τό πλθος πολλ κραυγ πίασιν .
 • δοτική συνοδείας : φίκοντο ναυσί.
 • δοτική αιτίας : Δειλίᾳ λιπον τάς τάξεις.
 • δοτική ποσού : Πολλ προσεχον.
 • δοτική αναφοράς. νθρωπος διαφέρει τ  ζώ συνέσει.
iii) αιτιατική
 •  αιτιατική τόπου : πέχει Πλάταια Θηβν σταδίους βδομήκοντα.
 • αιτιατική χρόνου : Ψευδόμενος οδείς λανθάνει πολύν χρόνον.
 • αιτιατική αιτίας ή σκοπού : Τί τηνικάδε φξαι,   Κρίτων;
 • αιτιατική αναφοράς : Ο στρατηγοί πετμήθησαν τάς κεφαλάς.
Ασκήσεις : να γίνει σύνταξη των προτάσεων.
1.      Χαλεπόν ξευρεν σους λόγους τ μεγέθει τν ργων.
2.     Κατά τήν Λακωνικήν λλαι θαλάσσης εσιν εσβολαί.  
3.     Ο πολται χουσιν ενοιαν τ πόλει.
4.     πρχε πόλις,  Θάψακος τό νομα.  
5.     Οδέν ν εη τος λευθέροις μεζον τύχημα του στέρεσθαι τς παρρησίας. 
6.     παντα τ πλουτεν στιν πήκοα.  
7.     ῥᾴδιον τοτο καταμαθεν στιν κ τε τν ρακλέους θλων καί του Θησέως ργων.
8.    Λύσανδρος κέλευσε τάς ταχίστας τν  νεν πεσθαι τος θηναίοις.
9.     Μέθη στιν πρεπέστατον φύλαξι.  
10.ρημοι φίλων γένοντο.
11.  ναρχίας μεζον οκ στι κακόν.  
12. Τς ατς γνώμης χομαι, μή εκειν Πελοποννησίοις οδένα  μν .
13. γγύς τς πόλεως ποταμός ν τό ερος δέκα πλέθρων.
14. Δείλης φίκοντο ες τάς κώμας.  
15. Τοτο ποίησαν ο Λακεδαιμόνιοι τοιδε λογισμ.
16.  ψηφίσαντο βοηθεν ναυσίν κατόν καί δέκα.
17. Ταύτην τήν μέραν οτως πορεύθησαν.  
18.Δίκαιον στιν μς διαφέρειν τι τούτων.
19. πρώτη κκλησία περί ερήνης γίγνετο.  
20.  Κλίμακας ποιήσαντο σας τ τείχει τν Πελοποννησίων ταύτ τ  μέρ .

 Για περισσότερα παραδείγματα και ασκήσεις δείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου